Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Кошторис на 2017 рік

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.                  1836900,00 грн.
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник міськво
  (посада)                      
      О.Я. Матвіїв
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  16 січня 2017р.    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2017 рік
22414535  Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Стрий, Львівської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  010  Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 729 700,00 107 200,00 1 836 900,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 729 700,00 х 1 729 700,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 107 200,00 107 200,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 107 200,00 107 200,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100   107 200,00 107 200,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1 729 700,00 107 200,00 1 836 900,00
Поточні видатки 2000 1 729 700,00 107 200,00 1 836 900,00
Оплата праці 2110 1 221 700,00 - 1 221 700,00
Заробітна плата 2111 1 221 700,00 - 1 221 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 268 800,00 - 268 800,00
Використання товарів і послуг 2200 238 900,00 107 200,00 346 100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 4 000,00 - 4 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 700,00 - 700,00
Продукти харчування 2230 118 600,00 107 200,00 225 800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 13 700,00 - 13 700,00
Видатки на відрядження 2250 200,00 - 200,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 101 700,00 - 101 700,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 500,00 - 4 500,00
Оплата електроенергії 2273 16 200,00 - 16 200,00
Оплата природного газу 2274 81 000,00 - 81 000,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 300,00   300,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     О.В. Бундз 
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     О.С. Стасів
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
16 січня 2017р.      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
                 
                 
                             
                  Один мільйон сімсот двадцять дев"ять тисяч сімсот грн.00коп.         1729700,00
                 
                  (сума словами і цифрами)
                  Начальник міськво
                  (посада)                      
                      О.Я. Матвіїв
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
                  16 січня 2017р.    
                    (число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
НА 2017 РІК
22414535  Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Стрий, Львівської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   010  Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1    1011010  Дошкільна освіта)
                            (грн)
Найменування  КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2110 93000,00 93000,00 94000,00 96000,00 93000,00 150000,00 120000,00 90700,00 113000,00 93000,00 93000,00 93000,00 1221700,00
Нарахування на оплату праці 2120 21200,00 21200,00 21400,00 21800,00 21200,00 33700,00 27100,00 14100,00 25600,00 20500,00 20500,00 20500,00 268800,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220     700,00                   700,00
Продукти харчування 2230 7000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 12000,00 12000,00 12000,00 18600,00 8000,00 8000,00 9000,00 118600,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 16300,00 17200,00 18100,00 8100,00 6400,00 2300,00 2500,00 2600,00 2600,00 4400,00 12500,00 8700,00 101700,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Інші видатки 5000* 650,00 1750,00 1100,00 5700,00 2300,00 1100,00 1100,00 1600,00 600,00 1100,00 600,00 600,00 18200,00
УСЬОГО   138150,00 141150,00 143300,00 139600,00 130900,00 199100,00 162700,00 121000,00 160400,00 127000,00 134600,00 131800,00 1729700,00
                             
Керівник             О.В. Бундз         
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу             О.С. Стасів        
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
М.П.**                            
16 січня 2017р.                            
(число, місяць, рік)                            
                  З