Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Кошторис на 2018р.

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Затверджений у сумі: Два мільйона сто дев’яносто п’ять
  тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок  (2195850,00 грн.)
  (сума словами і цифрами)
  Начальник міськво
  (посада)                      
      О.Я. Матвіїв
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  15 січня 2018 року    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
                                                                                            КОШТОРИС
                                                                                            на 2018 рік
22414535  Дошкільний навчальний заклад /дитячий садок/ №18 "Ягідка" компенсуючого типу
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Стрий, Львівської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611010  )
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 097 450,00 98 400,00 2 195 850,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 097 450,00 х 2 097 450,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 98 400,00 98 400,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100   98 400,00 98 400,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 2 097 450,00 98 400,00 2 195 850,00
Поточні видатки 2000 2 097 450,00 98 400,00 2 195 850,00
Оплата праці 2110 1 526 200,00 - 1 526 200,00
Заробітна плата 2111 1 526 200,00 - 1 526 200,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 335 700,00 - 335 700,00
Використання товарів і послуг 2200 235 250,00 98 400,00 333 650,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 5 400,00 - 5 400,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 750,00 - 750,00
Продукти харчування 2230 90 000,00 98 400,00 188 400,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 30 300,00 - 30 300,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 108 800,00 - 108 800,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 500,00 - 4 500,00
Оплата електроенергії 2273 16 700,00 - 16 700,00
Оплата природного газу 2274 87 600,00 - 87 600,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 300,00   300,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Завідувач ДНЗ     О.В. Бундз
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Бухгалтер     О.С. Стасів
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
15 січня 2018 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
* Виноску виключено
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.