Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Кошторис на 2019р.

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Два мільйони триста п’ятдесят тисяч вісімсот гривень 00 копійок
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник міськво
  (посада)                      
      О.Я. Матвіїв
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  14 січня 2019 року    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2019 рік
22414535  ДНЗ №18
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м.Стрий, Львівська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  06  Орган1 з питань освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    0611010  Надання дошкільної освіти)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 2 237 800,00 113 000,00 2 350 800,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 2 237 800,00 х 2 237 800,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 113 000,00 113 000,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х - -
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100   113 000,00 113 000,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 2 237 800,00 113 000,00 2 350 800,00
Поточні видатки 2000 2 237 800,00 113 000,00 2 350 800,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 1 956 500,00 - 1 956 500,00
Оплата праці 2110 1 603 700,00 - 1 603 700,00
Заробітна плата 2111 1 603 700,00 - 1 603 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 352 800,00 - 352 800,00
Використання товарів і послуг 2200 281 000,00 113 000,00 394 000,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 000,00 - 7 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1 500,00 - 1 500,00
Продукти харчування 2230 97 400,00 113 000,00 210 400,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 17 000,00 - 17 000,00
Видатки на відрядження 2250 400,00 - 400,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 156 400,00 - 156 400,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 4 500,00 - 4 500,00
Оплата електроенергії 2273 20 500,00 - 20 500,00
Оплата природного газу 2274 131 400,00 - 131 400,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1 300,00 - 1 300,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 300,00 - 1 300,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 300,00   300,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     О.В. Бундз
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     О.С. Стасів
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
14 січня 2019 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.