Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Використання бюджетних коштів за І квартал

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)   2017 4 07
Установа ДНЗ №18 за ЄДРПОУ 22414535
Територія Львівська обл.,м.Стрий  за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за І квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 351 794 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 20 194 -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 371 988 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 371 988 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 432 195 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 20 635 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250   -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 452 830 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 452 830 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -80 842 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2200 - -
Оборона 2210 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2220 - -
Економічна діяльність 2230 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2240 - -
Житлово-комунальне господарство 2250 - -
Охорона здоров’я 2260 - -
Духовний та фізичний розвиток 2270 - -
Освіта 2280 452 830 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2290 - -
                     
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 643 700 1 113 300 351 794 -761 506 107 200 107 200 18 056 -89 144
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 107 200 107 200 18 056 -89 144
Бюджетні асигнування 2555 643 700 643 700 351 794 -291 906 - - - -
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585       - - - - -
Усього доходів  2600 643 700 1 113 300 351 794 -761 506 107 200 107 200 18 056 -89 144
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 459 000 459 000 272 713 -186 287 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 184 400 184 400 82 031 -102 369 107 200 107 200 18 434 -88 766
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 300 300 50 -250 - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - - - -
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 1 113 300 1 113 300 354 794 -758 506 107 200 107 200 18 434 -88 766
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 -469 600 - -3 000 -3 000 - - -378 -378
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 287 363 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 65 752 -
Матеріальні витрати 2840 99 665 -
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 50 -
Усього 2890 452 830 -
                     
Керівник (посадова особа)         О.В. Бундз
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         О.С. Стасів
  (підпис)       (ініціали та прізвище)

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)          
на 01 квітня 2017р.    
                  коди    
Установа ДНЗ №18 за ЄДРПОУ 22414535    
Територія Львівська обл.,м.Стрий  за КОАТУУ 4611200000    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - -        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта    
Періодичність: квартальна, річна                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 950 800,00 643 700,00 - 351 793,67 351 793,67 432 194,90 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 1 950 800,00 - - 351 793,67 351 793,67 432 194,90 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 611 600,00 - - 272 713,43 272 713,43 353 114,66 -    
Оплата праці  2110 040 1 321 000,00   - 222 525,82 222 525,82 287 363,20 -    
  Заробітна плата 2111 050 1 321 000,00 374 500,00 - 222 525,82 222 525,82 287 363,20 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 290 600,00 84 500,00 - 50 187,61 50 187,61 65 751,46 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 338 900,00 - - 79 030,24 79 030,24 79 030,24 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 4 000,00 - -       -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 700,00 700,00 - - - - -    
Продукти харчування 2230 110 118 600,00 23 000,00 - 21 793,93 21 793,93 21 793,93 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 113 700,00 - - 1 124,79 1 124,79 1 124,79 -    
Видатки на відрядження 2250 130 200,00 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 101 700,00 57 500,00 - 56 111,52 56 111,52 56 111,52 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 4 500,00 - - 690,48 690,48 690,48 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 16 200,00 - - 4 541,50 4 541,50 4 541,50 -    
  Оплата природного газу 2274 190 81 000,00 - - 50 879,54 50 879,54 50 879,54 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 300,00 - - 50,00 50,00 50,00 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 103 500,00 X X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                      
Керівник          О.В. Бундз      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)        
Головний бухгалтер         О.С. Стасів      
"07" квітня 2017р.     (підпис)   (ініціали, прізвище)        

 

                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),              
на  01 квітня  2017р.
                                коди
Установа ДНЗ №18 за ЄДРПОУ 22414535
Територія Львівська обл.,м.Стрий  за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - -      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                  
Одиниця виміру: грн, коп.                                  
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Надходження коштів – усього Х 010 107 200,00 14 365,73 - - - 20 193,75 18 059,90 Х Х Х Х Х Х 13 991,74 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 107 200,00 Х Х Х Х 20 193,75 18 059,90 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 107 200,00 Х Х Х Х Х Х 18 433,89 - - - 20 635,37 - Х Х
у тому числі:                                  
Поточні видатки 2000 080 107 200,00 Х Х Х Х Х Х 18 433,89 - - - 20 635,37 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 107 200,00 Х Х Х Х Х Х 18 433,89 - - - 20 635,37 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - -   Х Х
Продукти харчування 2230 170 107 200,00 Х Х Х Х Х Х 18 433,89 - - - 20 635,37 - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
                                   
Керівник              О.В. Бундз                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Головний бухгалтер             О.С. Стасів                
07 квітня 2017р.     (підпис)       (ініціали, прізвище)                

 

 

                Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                    
за І квартал 2017 р.  
                        коди
Установа ДНЗ №18   за ЄДРПОУ 22414535
Територія Львівська обл.,м.Стрий    за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)   за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - -        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011010 Дошкільна освіта  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                          
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження коштів – усього Х 010 - 10 000,00 - - - - Х Х Х 10 000,00 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020   Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 080 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х   - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
                           
Керівник      О.В. Бундз          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер     О.С. Стасів          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
"07" квітня 2017 року